Chùa ở tại Vị Thanh

Chùa Bảo Tịnh

Chùa Bảo Tịnh
Địa chỉ : 7, Tp. Vị Thanh, Hậu Giang, Vietnam
Điện thoại : 0293 3879 109
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Bảo Tịnh, Chùa ở tại Vị Thanh

Quan Đế Miếu

Quan Đế Miếu
Địa chỉ : Ba Tháng Hai, Tp. Vị Thanh, Phường 5, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Quan Đế Miếu, Chùa ở tại Vị Thanh