Chùa ở tại Vĩnh Long

Chùa Long Viễn

Chùa Long Viễn
Địa chỉ : 13 Nguyễn Văn Thiệt, Phường 2, Tp. Vĩnh Long, Vĩnh Long, Vietnam
Điện thoại : 091 924 44 00
Website : http//chualongvien.com/
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Long Viễn, Chùa ở tại Vĩnh Long

Chùa Siêu Lý

Chùa Siêu Lý
Địa chỉ : Phường 5, Tp. Vĩnh Long, Vĩnh Long 890000, Vietnam
Điện thoại : 070 3823 885
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Siêu Lý, Chùa ở tại Vĩnh Long

Chùa Phật Ngọc Xá Lợi Vĩnh Long

Chùa Phật Ngọc Xá Lợi Vĩnh Long
Địa chỉ : QL80, Tân Hoà, Tp. Vĩnh Long, Vĩnh Long, Vietnam
Điện thoại : 093 748 69 40
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Phật Ngọc Xá Lợi Vĩnh Long, Chùa ở tại Vĩnh Long

Chùa Giác Thiên

Chùa Giác Thiên
Địa chỉ : 70 Trần Phú, 4, Tp. Vĩnh Long, Vĩnh Long, Vietnam
Điện thoại : 092 678 08 22
Website : http//chuagiacthien.vn/
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Giác Thiên, Chùa ở tại Vĩnh Long

Chùa Tiên Châu

Chùa Tiên Châu
Địa chỉ : Ấp Bình Lương, An Bình, Long Hồ, Vĩnh Long, Vietnam
Điện thoại : 070 3858 965
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Tiên Châu, Chùa ở tại Vĩnh Long

Chùa Giác Long

Chùa Giác Long
Địa chỉ : Hòa Thạnh, Tam Bình, Vĩnh Long, Vietnam
Điện thoại : 070 3982 061
Website : http//chuagiaclong.blogspot.com/2012/02/tong-quan-chua-giac-long.html
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Giác Long, Chùa ở tại Vĩnh Long

Chùa Phước Hậu

Chùa Phước Hậu
Địa chỉ : QL54, Ngãi Tứ, Tam Bình, Vĩnh Long, Vietnam
Điện thoại : 098 423 28 21
Website : http//www.chuaphuocnguyen.com/news/detail/chua-phuoc-hau-2498.html
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Phước Hậu, Chùa ở tại Vĩnh Long

Chùa Long Khánh

Chùa Long Khánh
Địa chỉ : 28 8 Tháng 3, 5, Tp. Vĩnh Long, Vĩnh Long, Vietnam
Điện thoại : 070 3826 320
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Long Khánh, Chùa ở tại Vĩnh Long

Chùa Phước Quang

Chùa Phước Quang
Địa chỉ : 2 Võ Tấn Đức, Tam Bình, Vĩnh Long, Vietnam
Điện thoại : 070 3860 765
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Phước Quang, Chùa ở tại Vĩnh Long

Chùa Ông

Chùa Ông
Địa chỉ : 22 Nguyễn Chí Thanh, 5, Tp. Vĩnh Long, Vĩnh Long, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Ông, Chùa ở tại Vĩnh Long

Chùa Hội Đức

Chùa Hội Đức
Địa chỉ : Phạm Hùng, Trường An, Tp. Vĩnh Long, Vĩnh Long, Vietnam
Điện thoại : 070 3816 032
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Hội Đức, Chùa ở tại Vĩnh Long

Chùa Phù Ly

Chùa Phù Ly
Địa chỉ : Đông Thuận, Bình Minh, Vĩnh Long, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Phù Ly, Chùa ở tại Vĩnh Long

Chùa Nhị Mỹ

Chùa Nhị Mỹ
Địa chỉ : Thiện Mỹ, Trà Ôn, Vĩnh Long, Vietnam
Điện thoại : 070 3770 534
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Nhị Mỹ, Chùa ở tại Vĩnh Long

Chùa Phước Hưng

Chùa Phước Hưng
Địa chỉ : Ấp Phú Sơn A, Long Phú, Tam Bình, Vĩnh Long, Vietnam
Điện thoại : 070 3864 047
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Phước Hưng, Chùa ở tại Vĩnh Long

Chùa Pháp Hải

Chùa Pháp Hải
Địa chỉ : Chùa Pháp Hải, phường 4, Trần Phú, Phường 4, Tp. Vĩnh Long, Vĩnh Long, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Pháp Hải, Chùa ở tại Vĩnh Long

Chùa Hạnh Phúc Tăng

Chùa Hạnh Phúc Tăng
Địa chỉ : QL53, Trung Thành, Vũng Liêm, Vĩnh Long, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Hạnh Phúc Tăng, Chùa ở tại Vĩnh Long

Chùa Như Pháp

Chùa Như Pháp
Địa chỉ : QL80, Tân Hoà, Tp. Vĩnh Long, Vĩnh Long, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Như Pháp, Chùa ở tại Vĩnh Long

CHÙA BÀ THIÊN HẬU

CHÙA BÀ THIÊN HẬU
Địa chỉ : Ngô Quyền, Cái Vồn, Vĩnh Long, Vietnam
Điện thoại : 070 3891 596
Website : http//www.facebook.com/thienhauthanhmauchocaivon
>> Chỉ đường Google Map <<
CHÙA BÀ THIÊN HẬU, Chùa ở tại Vĩnh Long